06.03.2019

Raport nr 7/2019

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2019 roku

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 6 marca 2019 roku.  

Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

EMC_NWZ_06-03-2019_Uchwały podjęte