28.05.2018

Raport nr 7/2018

Aneks do umowy przedwstępnej zbycia oraz użytkowania udziałów „Zdrowie” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informację o zawarciu w dniu 28 maja 2018 roku Aneksu do umowy przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów spółki „Zdrowie” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 31 maja 2013 roku („Aneks”).

O umowie przedwstępnej zbycia udziałów oraz użytkowania udziałów „Zdrowie” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie („Umowa”) Emitent informował w dniu 31 maja 2013 roku, raportem bieżącym numer 53/2013.

Emitent, na mocy Umowy stał się użytkownikiem 87,4867 % udziałów „Zdrowie” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie – udziałów będących własnością Powiatu Kwidzyńskiego, Miasta Kwidzyn, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Kwidzyn sp. z o.o.

 Termin zawarcia umowy przyrzeczonej przewidziany Umową został wyznaczony do dnia 01 czerwca 2018 roku, jako termin zastrzeżony na korzyść kupującego udziały – Emitenta.

 W wyniku realizacji Umowy w dniu 8 kwietnia 2016 roku Emitent (Kupujący) zawarł z Powiatem Kwidzyńskim (Sprzedający) Umowę zbycia udziałów na mocy której EMC Instytut Medyczny S.A. nabyła łącznie 70,92% udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. będących własnością Sprzedającego.

O umowie zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 roku Emitent informował w dniu 8 kwietnia 2016 roku, raportem bieżącym 29/2016.

 Na mocy Aneksu, EMC Instytut Medyczny S.A. (Kupujący) oraz Miasto Kwidzyn, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o. (Sprzedający)  postanowiły o zmianie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej na dzień 1 czerwca 2019 roku.

 Strony Aneksu postanowiły również, że prawo użytkowania udziałów spółki „Zdrowie” sp. z o.o., ustanowione Umową, a stanowiących własność Miasta Kwidzyn, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn sp. z o.o., wygasa z dniem 1 czerwca 2018 roku i od tego dnia wyłącznie uprawnionymi z tych udziałów będą odpowiednio Miasto Kwidzyn, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o.o.

 W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.