teleporady

29.09.2015

Raport nr 67/2015

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podpisania listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382., z późniejszymi zmianami), informuje, że w dniu 28 września 2015 r. spółka zależna Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie podpisała List Intencyjny ze spółką Budimex S.A., dotyczący woli podpisania przez Spółkę Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. umowy na wykonanie prac projektowych w zakresie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pod roboczą nazwą "Regionalne Centrum Zdrowia projektowanie i budowa obiektu szpitalnego Szpitalny Oddział Ratunkowy - zlokalizowanego przy istniejącym kompleksie budynków szpitala w Lubinie przy ul. Gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin". Maksymalna wartość ww. umowy określona w toku negocjacji wynosi 20 672 241,96 PLN netto (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 96/100 ) powiększona o podatek VAT. List Intencyjny zachowuje ważność do momentu wynegocjowania i podpisania oraz wymiany pomiędzy stronami podpisanych egzemplarzy umowy kontraktowej. Zgodnie z Listem Intencyjnym podpisanie umowy kontraktowej nastąpi w terminie do dnia 7 października 2015 r.W przypadku gdyby nie doszło do podpisania umowy kontraktowej do dnia 7.10.2015 r., Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. zwróci firmie Budimex S.A. jedynie uzasadnione i udokumentowane koszty powstałe od dnia podpisania Listu Intencyjnego do dnia 7.10.2015 r., zgodnie z ofertą Budimex S.A. stanowiącą załącznik do Listu Intencyjnego.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

" "