teleporady

22.09.2015

Raport nr 66/2015

Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21.09.2015 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, dotyczące przeprowadzenia transakcji na akcjach Emitenta między zarządzanymi przez niego funduszami.Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:1. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1,2. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2,(Fundusze TFI PZU) zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) i 2), w związku z ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy nz dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382., z późniejszymi zmianami) powiadomiło Spółkę, że w wyniku rozliczenia w dniu 15 września 2015 r. transakcji sprzedaży 1.034.977 (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym EMC Instytut Medyczny SA (Transakcja), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zbył 1.034.977 (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji, a w wyniku rozliczenia w dniu 15 września 2015 r. transakcji zakupu 1.034.977 (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym EMC Instytut Medyczny SA (Transakcja), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 nabył 1.034.977 (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki. Transakcja miała miejsce 15 września 2015 r., w ramach transakcji pakietowej pozasesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nie zmienił się i przedstawia się następująco:Liczba akcji posiadanych przed ww. transakcjami: 3 760 762Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 28,3076 %Liczba głosów z akcji: 3 760 762Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 25,4357 %Liczba akcji posiadanych po ww. transakcjach : 3 760 762Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 28,3076 %Liczba głosów z akcji: 3 760 762Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 25,4357 %TFI PZU SA poinformowało, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszy TFI PZU w Spółkę. Ponadto TFI PZU poinformowało, że Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki. TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

" "