24.05.2023

Raport nr 6/2023

Informacja o realizacji założenia obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 - weryfikacja spełnienia uprawnień


Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A (dalej zwana „Spółką”), niniejszym informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki, realizując założenia obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/3/2022 z dnia 2 marca 2022 r., o którym Spółka informowała raportem nr 6/2022, dokonała weryfikacji spełnienia przez osoby Uprawnione (zgodnie z definicją Programu Motywacyjnego) kryteriów przyznania im uprawnień do objęcia akcji spółki (nowej serii), przyjmując jednocześnie listę imienną osób uprawnionych oraz ustalając indywidualną pulę przyznanych uprawnień (akcji) możliwych do objęcia w ramach programu motywacyjnego za pierwszy rok jego obowiązywania tj. rok 2022 r., których to suma uprawnień została określona w wysokości 560 589 akcji.

W dalszych krokach Rada Nadzorcza wystosuje, do osób którym przyznano uprawnienia ofertę objęcia akcji, od której przyjęcia uzależnione są kolejne czynności zmierzające do emisji akcji, w celu realizacji założeń Programu Motywacyjnego o których Spółka będzie informować w kolejnych raportach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne