teleporady

05.02.2021

Raport nr 6/2021

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 04.02.2021 od SKNAP HL z siedzibą w Limassol, Cyprus 212, C&I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082 zawiadomienia o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji, uprawniającego do wykonywania prawa głosu w zakresie 83,51 % ogólnej liczby głosów w Spółce przez SKNAP HL akcji zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.)

 

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

210204 SKNAP to KNF notification

" "