06.03.2019

Raport nr 6/2019

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2019 roku powołało w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”) Panią Agáte Meštellérovą  i powierzyło jej funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem 6 marca 2019 roku.

Agáta Meštellérova ukończyła Akademię Ekonomiczną w Pradze. Podczas studiów uczestniczyła w programie studiów we Francji, w prestiżowej Burgund School of Business, od 2012 roku współpracuje z Penta Investments, s.r.o. i od tego czasu pozostaje współodpowiedzialna za kilka inwestycji głównie w sektorze ochrony zdrowia (apteki
i szpitale). Agáta Meštellérova współpracuje również z wiodącą siecią aptek w Europie (Dr.Max), gdzie wspiera zarządzanie i jest również odpowiedzialna za program innowacji. Do czasu zakończonej sukcesem działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami w 2017 r. Agáta Meštellérova była również odpowiedzialna za rozwój polskiego oddziału (Clar System sp. z o.o).

Pani Agáta Meštellérová zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Agáta Meštellérová zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim