teleporady

Raport nr 6/2016

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 stycznia 2016 r., podpisanej przez spółkę zależną Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. ugody do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. – Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, która to spółka stała się spółką zależną od EMC Instytut Medyczny SA w roku 2014, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 24/2014 z dnia 11.02.2014 roku. Zawarta ugoda dotyczy kwoty całkowitego wynagrodzenia z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w ramach umowy zawartej z Oddziałem Funduszu na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.O umowach za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 r. Emitent informował w raportach bieżących nr 31/2014 z 18.02.2014, 60/2014 z 10.06.2014, 85/2014 z 23.09.2014, 113/2014 z 29.12.2014, 13/2015 z 2.02.2015, 21/2015 z 13.02.2015, 24/2015 z 18.02.2015, 26/2015 z 18.02.2015, 27/2015 z 19.02.2015, 38/2015 z 25.03.2015, 7/2015 z 16.01.2015, 12/2015 z 30.01.2015, 48/2015 z 10.06.2015, 49/2015 z 16.06.2015, 54/2015 z 8.07.2015, 58/2015 z 7.08.2015, 60/2015 z 21.08.2015, 63/2015 z 3.09.2015, 71/2015 z 16.10.2015, 83/2015 z 30.11.2015, 89/2015 z 07.12.2015, 01/2016 z 4.01.2016.Na podstawie ugody Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu zobowiązał się zapłacić na rzecz Regionalnego Centrum Zdrowia sp. z o.o dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 1 222 130,00 zł z tytułu udzielania w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ilości przekraczającej liczbę jednostek rozliczeniowych określonych w umowie nr 03/1/3302673/01/2012/01 z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej.W wyniku zawarcia ugody zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 49 751 708,00 zł (zwiększenie o 1 222 130,00 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi 56 643 432,26 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"