10.08.2015

Raport nr 59/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie, udzielane są przez spółkę zależną Emitenta - Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach.O umowach zawartych przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2015) Emitent informował w raportach 9/2015 z 20.01.2015, 52/2015 z 1.07.2015 oraz 57/2015 z 28.07.2015.W wyniku podpisania ww. aneksu do umowy z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi 9 340 887,00 zł (wzrost o 10 296,00 zł).W wyniku podpisania wyżej wymienionego aneksu łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 17 327 888,53 zł (wzrost o 10 296,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.