20.12.2016

Raport nr 58/20016

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2016 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 20 grudnia 2016 roku.

Załącznik:
Treść uchwał podjętych na NWZ EMC IM SA w dniu 201.12.2016