teleporady

21.07.2015

Raport nr 56/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 lipca 2015 r. aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie.O umowach zawartych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2015), Emitent informował w raportach bieżących nr 20/2015 z 11.02.2015, 20/2015-korekta z 22.05.2015 oraz 46/2015 z 22.05.2015.W wyniku podpisania ww. aneksów do umowy z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi 22 021 956,56 zł (wzrost o 1 716 511,00 zł).W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 28 745 883,86 zł (wzrost o 1 717 511,00 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "