teleporady

13.07.2015

Raport nr 55/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny SA

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 13 lipca 2015 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 9 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian umowy Spółki.W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy EMC Instytut Medyczny został podwyższony z kwoty 48.078.096,00 zł (słownie: czterdzieści osiem miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złote) do kwoty 53.141.384,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) tj. o kwotę 5.063.288,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) .Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję 1.265.822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) za każdą akcję z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych akcjonariuszy zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki.Kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu powyższej jego zmiany wynosi 53.141.384,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 13.285.346 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 4 zł (słownie: cztery złote) każda, na co składa się:- 1.500.038 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 złote każda, - 2.500.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 złote każda,- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 złote każda,- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 złote każda,- 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 złote każda,- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 złote każda,- 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 złote każda,- 3.692.310 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4,00 złote każda,- 1.265.822 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 złote każda. Spółka informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 14.785.384 (słownie: czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) głosów. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lipca 2015 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 9 lipca 2015 r. zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:"§ 5Kapitał zakładowy Spółki 53 141 384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na: a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja, i) 1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I."Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z §5 ust.1 pkt 9) oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

" "