03.03.2022

Raport nr 5/2022

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2022 roku, powołano w skład Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 2 marca 2022 roku Panią Anetę Łuczak, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Pani Aneta Łuczak, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pani Aneta Łuczak (ur. 1979 r.) posiada tytuł magistra zarządzania i marketingu uzyskanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  Jest menadżerem z 17-letnią praktyką w zarządzaniu sprzedażą, zakupami i marketingiem, zdobytą w firmach z listy największych przedsiębiorstw w Polsce, takich jak: Dr. Max, DOZ S.A.

 

Pani Aneta Łuczak specjalizuje się w budowaniu oferty dla klientów, przygotowaniu strategii handlowej oraz określaniu kluczowych aktywności wspierających rozwój biznesu. Posiada udokumentowane sukcesy potwierdzające skuteczność w budowaniu dużych, stabilnych zespołów zorientowanych na poprawę jakości oferty dla klientów. W latach 2011-2019 jako Chief Commercial Officer odpowiadała za strategię zakupów, sprzedaży i politykę cenową sieci prawie 600 placówek aptecznych Dr.Max. W okresie sprawowania stanowiska firma dziesięciokrotnie zwiększyła sprzedaż m.in. dzięki wdrożeniu scentralizowanej polityki handlowej oraz innowacyjnemu podejściu do rozwoju marek własnych.

 

Pani Aneta Łuczak posiada również szerokie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz integracji w procesach M&A. W swojej karierze odpowiadała za zintegrowanie polityki handlowej, logistyki, strategii sprzedaży i marketingu w 60 procesach akwizycyjnych.

 

W firmie EMC Instytut Medyczny SA pani Aneta Łuczak będzie odpowiedzialna za obszar zakupów, sprzedaży, marketingu oraz wdrożenie holistycznego podejścia do oferty firmy w celu określenia kluczowych kierunków jej rozwoju.

 

Podstawa prawna:

 

§5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim