17.04.2018

Raport nr 5/2018

Pożyczka CareUp B.V.

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o udzieleniu w dniu 17 kwietnia 2018 roku Emitentowi pożyczki przez CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Pożyczkodawca) – akcjonariusza Emitenta (Pożyczkobiorca) – pożyczki w kwocie 13.400.000 PLN (trzynaście milionów czterysta tysięcy złotych). 

Oprocentowanie stałe pożyczki zostało ustalone na poziomie 6,5% w skali roku. Zwrot pożyczki powinien nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.