01.08.2016

Raport nr 48/2016

Nabycie udziałów Spółki NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o nabyciu w dniu 1 sierpnia 2016 r. przez Emitenta 100% udziałów Spółki NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Zawidawie), spółki branży medycznej, działającej pod marką Aktywne Centrum Zdrowia (ACZ).

Udziały zostały nabyte na mocy Umowy Inwestycyjnej – umowy zbycia udziałów (Umowa) od SUNZI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (Spółka SUNZI – Sprzedający) z dnia 25 lipca 2016 r., o której Emitent informował w dniu 18 lipca 2016 r. raportem bieżącym 38/2016 i 25 lipca 2016 r. raportem bieżącym 40/2016.

Spółka EMC Instytut Medyczny SA nabyła 100 % udziałów Spółki NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2.128 (dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 645,00 zł (sześćset czterdzieści pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.372.560,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), za cenę w kwocie 15 900 000,00 złotych (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych), która zostanie skorygowana o  wartość długu netto Spółki ZAWIDAWIE na dzień 31 lipca 2016 roku. Wartość długu netto szacowanego na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1 273 473 złotych (milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i podwyższa o tę kwotę wartość zapłaconej ceny, gdzie dług netto to suma zobowiązań oprocentowanych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług pomniejszona o sumę należności krótkoterminowych oraz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 lipca 2016 r.

Emitent dokona finalnego rozliczenia długu netto Spółki ZAWIDAWIE w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Jeżeli wartość długu netto Spółki na dzień 31 lipca 2016 r. będzie mniejsza od wartości szacowanego długu netto Spółki ZAWIDAWIE na dzień 30 czerwca 2016 r. różnica zostanie zapłacona Spółce SUNZI - Sprzedającemu przez Emitenta - Kupującego. Jeżeli natomiast wartość długu netto Spółki ZAWIDAWIE na dzień 31 lipca 2016 r. będzie większa od wartości szacowanego długu netto Spółki ZAWIDAWIE na dzień 30 czerwca 2016 r. różnica zostanie zwrócona Emitentowi – Kupującemu przez Spółkę SUNZI - Sprzedającego.

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)