10.06.2015

Raport nr 48/2015

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. od spółki zależnej - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospitacyjna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie są udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.O umowach zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2015, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z 16.01.2015 oraz 12/2015 z 30.01.2015.W wyniku podpisania ww. aneksu do umowy z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2015 - 31 grudzień 2015 wartość największej umowy nie uległa zmianie i wynosi 45 620 918,00 zł. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 53 642 265,65 zł (wzrost o 5 162,50 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.