01.08.2016

Raport nr 47/2016

Zwolnienie zabezpieczeń spłaty kredytu Banku DNB Polska Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informację o zgodzie Banku DNB Polska Spółka Akcyjna (dawniej DNB NORD Bank Polska Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie na zwolnienie wszelkich zabezpieczeń spłaty kredytu, udzielonego na podstawie umowy kredytu nieodnawialnego nr 1000E13901 (Umowa)  zawartej przez EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitenta z Bankiem DNB Polska Spółka Akcyjna (dawniej DNB NORD Bank Polska Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2011 r.

O Umowie z Bankiem Emitent informował w dniu 3 sierpnia 2011 r. raportem bieżącym nr 90/2011 oraz w dniu 12 lutego 2013 r. raportem bieżącym nr 19/2013, w dniu 28 lipca 2016 r. raportem bieżącym 44/2016

Wraz ze spłatą kredytu oraz zwolnieniem zabezpieczeń z nim związanych ustało podporządkowanie do tego kredytu pożyczki udzielonej Emitentowi przez CareUp BV, o czym Emitent informował w dniu 2 października 2013 r. raportem bieżącym 94/2013.

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)