teleporady

Raport nr 47/2015

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 maja 2015 r. od spółki zależnej – Mikulicz sp. z o.o., aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: opieka paliatywna i hospicyjna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach.O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2015 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2015 z 4.03.2015 oraz 43/2015 z 24.04.2015.W wyniku podpisania ww. aneksów do umowy z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2015 - 31 grudzień 2015 wartość największej umowy nie uległa zmianie i wynosi 10 655 464,20 zł.Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi obecnie 14 191 614,80 zł (wzrost o 44 835,20 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"