teleporady

Raport nr 46/2016

Pożyczka CareUp B.V.

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o udzieleniu Emitentowi pożyczki przez CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Pożyczkodawca") – akcjonariusza Emitenta (Pożyczkobiorca) – pożyczka w kwocie 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych).

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie rynkowym, tj. na warunkach, na jakich bank komercyjny udziela kredytu w rachunku bieżącym. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki w stosunku miesięcznym w wysokości sumy stawki WIBOR-1M odpowiedniej dla terminów 1-miesięcznych z przedostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie pożyczki i stałej w trakcie trwania umowy marży w wysokości 3 punktów bazowych.

Zwrot pożyczki powinien nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

 

"