teleporady

Raport nr 45/2015

Decyzja o wykupie obligacji zwykłych serii A na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2012 z dnia 13.08.2012 r. EMC Instytut Medyczny SA ("Spółka") informuje, iż Zarząd Spółki podjął w dniu 20.05.2015 r. decyzję o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu wszystkich tj. 7.000 szt. obligacji serii A na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.000.000 PLN ("Obligacje"), wyemitowanych w dniu 13.08.2012 r., których termin zapadalności przypada na dzień 13.08.2017 r.Data wcześniejszego wykupu Obligacji została wyznaczona na dzień 29.05.2015 r. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z zapisami warunków emisji obligacji na okaziciela serii A emitowanych przez EMC Instytut Medyczny SA i będzie realizowany przez Spółdzielczą Grupę Bankową Bank SA.

"