13.12.2017

Raport nr 43/2017

Powołanie osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2017 roku, w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano:

 1.     Pana Michała Hulbój – powołanie z dniem 13 grudnia 2017 roku
2.     Pana Davida Soukup – powołanie z dniem 01 stycznia 2018 roku

 Pan Michał Hulbój, zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

 Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menadżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

 W latach 2008-2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz.

 Od lutego 2013 roku objął stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI SA, a od października 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu w Forum TFI SA. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję prezesa w Cresco sp. z o.o. W czerwcu 2015 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Trakcja PRKiL SA, gdzie pełni również funkcję członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Od maja 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Orzeł Biały SA, gdzie od września 2017 roku jest Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od maja 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LC Corp SA, a od października 2017 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

 Pan David Soukup, zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

 Pan David Soukup jest absolwentem Uniwersytetu Karola w Pradze na kierunku Ekonomia. Od roku 2001 należy do zespołu Grupy Nemos z siedzibą w Czechach, zdobywając doświadczenie zawodowe jako analityk, następnie zajmując stanowisko dyrektora zarządzającego, od roku 2015 prezesa spółki Nemos Group Plc, działającej w sektorze opieki zdrowotnej.