teleporady

Raport nr 42/2016

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2016 r. przez spółkę zależną Emitenta – Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie („RCZ”) aneksu do Umowy kredytowej CRD/45053/16 z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Aneks do Umowy RCZ"), jak również o podpisaniu w dniu 25 lipca 2016 r. przez Emitenta aneksu do Umowy kredytowej CRD/45054/16 z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Aneks do Umowy EMC").
O umowach kredytowych zawartych przez Emitenta i RCZ z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”), Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
Na mocy Aneksu do Umowy RCZ wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Bema, będącej własnością Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00040012/3, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu hipoteki.
Hipoteka zabezpiecza również wszystkie wierzytelności pieniężne z tytułu umowy zawartej pomiędzy EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we na podstawie Umowy kredytowej nr CRD/45054/16 z dnia 13 lipca 2016 r., wraz z późniejszymi zmianami.
Na mocy Aneksu do Umowy EMC wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci hipoteki bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Bema, będącej własnością RCZ, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00040012/3, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu hipoteki.
Hipoteka zabezpiecza również wszystkie wierzytelności pieniężne z tytułu umowy zawartej pomiędzy Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., a Bankiem na podstawie umowy kredytowej nr CRD/45053/16 z dnia 12 lipca 2016r., wraz z późniejszymi zmianami.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

"