teleporady

31.03.2015

Raport nr 42/2015

Powołanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA

Powołanie  Zarządu EMC Instytut Medyczny SA

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu w dniu 17 listopada 2014 r. oraz wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 369 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych i postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, w dniu 31 marca 2015 r. powołała czteroosobowy Zarząd Spółki, na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Kadencja Zarządu EMC Instytut Medyczny SA rozpoczyna się po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, tj. w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Rada Nadzorcza powołała na Członków Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.  następujące osoby:

1. Panią Agnieszkę Szparę powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.

2. Pana Tomasza Suchowierskiego powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.

3. Pana Irenesza Pikulickiego powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.

4. Panią Bożenę Gołębiowską powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.

 

Pani Agnieszka Szpara nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. Nie jest również członkiem organu innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Suchowierski nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. Nie jest również członkiem organu innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Bożena Gołębiowska nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. Nie jest również członkiem organu innych konkurencyjnych spółek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Ireneusz Pikulicki jest wspólnikiem w spółce TRIOMED z siedzibą w Lublinie, której działalność nie jest  konkurencyjna wobec Spółki, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, a także a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Opis posiadanego wykształcenia przez powołanych Członków Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączonych do niniejszego raportu not biograficznych.

 O kandydaturach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

 EMC IM SA Noty biograficzne zarządu. III kadencja

" "