20.01.2020

Raport nr 4/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 stycznia 2020 roku

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%