teleporady

Raport nr 36/2016

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, o powzięciu w dniu 1 lipca 2016 r. informacji, o podpisaniu przez Spółkę zależną - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – programy zdrowotne.

 

Na podstawie podpisanych aneksów zmianie uległa kwota zobowiązania Oddziału Funduszu oraz okres obowiązywania umów zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie.  

 

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane w szpitalu prowadzonym przez Spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

 

O umowach zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2016) Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2016 z 29.01.2016 oraz 34/2016 z 28.06.2016.

 

Aneksy określają kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Spółki, z tytułu świadczenia wyżej wskazanych świadczeń opieki zdrowotnych, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016.

 

W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wynosi 56 303 827,65 zł (wzrost o 23 903 875,00 zł).

W wyniku podpisania aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wartość największej umowy  w okresie 1 styczeń 2016 - 31 grudzień 2016 uległa zmianie i wynosi 47 663 650 zł (wzrost o 23 495 444,00 zł);

"