30.12.2019

Raport nr 35/2019

Zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów EMC Instytut Medyczny S.A.

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że:

 

1.       Spółka otrzymała zawiadomienie od CareUp B.V z siedzibą Amsterdamie („CareUp”) o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), ust. 2 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623) („Ustawa o ofercie”);

 

2.       Spółka otrzymała zawiadomienie od Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą Warszawie („PZU”) o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz stosownie do art. 87 ust. 1  pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie.

 

Pełna treść zawiadomień od CareUp i PZU znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623).

CareUp zawiadomienie 69 EMCKNF_EMC IM SA_ujawnienie stanu posiadania akcji przez