24.06.2016

Raport nr 35/2016

Złożenie wiążącej oferty dzierżawy udziałów w spółce Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 p.1  Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o złożeniu w dniu 24 czerwca 2016 r. wiążącej oferty dzierżawy udziałów Powiatu Strzelińskiego ("Powiat") w spółce Strzelińskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie ("SCM”).

 

Przedmiotem oferty jest dzierżawa 357959 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego SCM o łącznej wartości 17.897.950 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) oraz uprawniających do 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników SCM, w zamian za miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 8.610,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych) brutto, waloryzowany raz do roku wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych obwieszczanego przez Główny Urząd Statystyczny o 100% wzrostu tego wskaźnika.

 

W ramach złożonej oferty Emitent zobowiązał się do poczynienia na rzecz SCM świadczeń inwestycyjnych, w jakiejkolwiek formie dozwolonej prawem, w łącznej wysokości 4 775 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy brutto) w maksymalnym okresie dwóch lat od zawarcia umowy dzierżawy udziałów, z czego kwota 775 000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto powinna zostać zainwestowana w terminie do 32 dni od dnia podpisania umowy.

 

Termin związania ofertą wynosi 180 dni.