23.12.2019

Raport nr 34/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 20 stycznia 2020 r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 20 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.       Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.       Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5.       Przyjęcie porządku obrad,

6.       Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie.

7.       Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

 

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych

EMC_IM_SA_Uchwaly_NWZ 20_01_2020Ogłoszenie o NWZA