teleporady

Raport nr 33/2016

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o.

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o.

 

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu 30 maja 2016 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta – Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie (Spółka) aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ratownictwo medyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna – transport sanitarny.

Na podstawie podpisanych aneksów zmianie uległa kwota zobowiązania Oddziału Funduszu oraz okres obowiązywania umów zawartych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie.

 

O umowach zawartych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2016, Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2016 z 16.02.2016 oraz 31/2016 z 20.05.2016.

 

Aneksy określają kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Spółki, z tytułu świadczenia wyżej wskazanych świadczeń opieki zdrowotnych, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016.

 

W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wynosi 30 011 095,98 zł (wzrost o 14 942 554,10 zł).

 

W wyniku podpisania ww. aneksów do umów z NFZ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 wartość największej umowy – uległa zmianie.

Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 została określona w umowie na maksymalnie 22 718 232,52.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"