teleporady

Raport nr 32/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie § 10 ust. 16 lit. f Statutu Spółki, w dniu 23 maja 2016 r. podjęła uchwałę o wyborze firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016 i przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144.

"