teleporady

04.03.2015

Raport nr 31/2015

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o powzięciu w dniu 04 marca 2015 r. informaji o zawarciu aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2014) Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2014 z 10.01.2014, 27/2014 z 13.02.2014, 69/2014 z 10.06.2014, 74/2014 z 31.07.2014 oraz 90/2014 z 13.10.2014.W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 9 123 274,00 zł (wzrost o 190 113,00 zł).Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych w oparciu o umowy podpisane przez Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 11 385 420,45 zł (wzrost o 268 345,44 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów w chwili ich zawarcia przekraczała 10% ówczesnej wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "