04.12.2019

Raport nr 30/2019

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), niniejszym przekazuje treść informacji udzielonych akcjonariuszowi Spółki w dniu 4 grudnia 2019 r. w trybie art. 428 §6 Kodeksu spółek handlowych.

Pytania akcjonariusza oraz treść udzielonych przez Spółkę informacji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RB - zalacznik