16.04.2018

Raport nr 3/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 kwietnia 2018 roku

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) - Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 16 kwietnia 2018 roku.

EMCIMSA_ZWZ_2018-04-16_Uchwały