teleporady

02.12.2019

Raport nr 29/2019

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 27/2019 z 15 listopada 2019 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako spółką przejmowaną).


Plan połączenia spółek z dnia 23 września 2019 r. został opublikowany dnia 23 września 2019 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/raporty-biezace/raport-nr-24-2019 oraz https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci/polaczenie-spolek-emc-im-sa-i-php-sp-z-o-o. Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie ogłaszała planu połączenia w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora oraz https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci dostępne są dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1.   projekty uchwał walnego zgromadzenia Spółki oraz zgromadzenia wspólników Penta Hospitals Poland sp. z o.o. w sprawie połączenia;

2.   projekt zmian Statutu Spółki;

3.   dokumenty zawierające ustalenie wartości majątku Spółki oraz  Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;

4.   oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;

5.   sprawozdania Zarządów Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. uzasadniające Połączenie;

6.   opinia biegłego z badania planu połączenia;

7.   sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

 

Dokumenty te będą dostępne na ww. stronach internetowych co najmniej do dnia 16 grudnia 2019 r. Tym samym, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, odpisy ww. dokumentów nie będą udostępnione akcjonariuszom w lokalu Spółki.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. oraz zmian Statutu Spółki, odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.


Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, zostały przekazane raportem bieżącym Spółki nr 27/2019 z 15 listopada 2019 r. i są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie


Podstawa prawna:

Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych

" "