15.11.2019

Raport nr 27/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 16 grudnia 2019 r. oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instyty Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako spółką przejmowaną).


Plan połączenia spółek z dnia 23 września 2019 r. został opublikowany dnia 23 września 2019 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/raporty-biezace/raport-nr-24-2019 oraz https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci/polaczenie-spolek-emc-im-sa-i-php-sp-z-o-o. Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie ogłaszała planu połączenia w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora oraz https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci dostępne są dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1.   projekty uchwał walnego zgromadzenia Spółki oraz zgromadzenia wspólników Penta Hospitals Poland sp. z o.o. w sprawie połączenia;

2.   projekt zmian Statutu Spółki;

3.   dokumenty zawierające ustalenie wartości majątku Spółki oraz  Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;

4.   oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;

5.   sprawozdania Zarządów Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. uzasadniające Połączenie;

6.   opinia biegłego z badania planu połączenia;

7.   sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

 

Dokumenty te będą dostępne na ww. stronach internetowych co najmniej do dnia 16 grudnia 2019 r. Tym samym, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, odpisy ww. dokumentów nie będą udostępnione akcjonariuszom w lokalu Spółki.

 

Ponadto, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.       Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.       Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5.       Przyjęcie porządku obrad,

6.       Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.

7.       Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

 

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych

EMCIMSA_Z_2019-11_U2 - NWZA Z1NWZ_16_12_2019 - projekty uchwalZalacznik 1 do uchwaly polaczeniowej