27.09.2017

Raport nr 27/2017

Powołanie osoby nadzorującej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2017 roku, w skład Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA powołano pana Dariusza Hołubowicza.

 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

 Poniżej notka biograficzna pana Dariusza Hołubowicza – nowego członka Rady Nadzorczej.

 Pan Dariusz Hołubowicz od 2014 roku należy do zespołu PZU, w którym zajmuje stanowisko Menadżera Inwestycyjnego (Structured/Leveraged Finance) w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU/ PZU/ PZU ŻYCIE, wspierając projekty akwizycyjne, przygotowując modele finansowe, opracowując dokumentację transakcyjną i koordynując pracę doradców zewnętrznych.

Przed dołączeniem do zespołu PZU zdobywał doświadczenie zawodowe w Icentis Corporate Solutions i Grant Thornton.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CFA.