15.11.2019

Raport nr 26/2019

Wydanie przez biegłego opinii z badania planu połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 24/2019 z dnia 23 września 2019 r. (Uzgodnienie Planu Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.), niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2019 roku Spółce została doręczona, sporządzona na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. sporządzonego dnia 23 września 2019 r.

 

W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść przedmiotowej opinii w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

 

Treść opinii jest dostępna jest także na stronie internetowej Spółki: https://www.emc-sa.pl/aktualności.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – art. 17 ust. 1.

Opinia_EMC_PENTA clean.T