27.09.2017

Raport nr 26/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 roku

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) - Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 27 września 2017 roku.EMC IM SA -NWZ_2017-09-27_uchwały