teleporady

07.12.2020

Raport nr 25/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 14 stycznia 2021 r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 14 stycznia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

1)     otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)     wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)     stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)     wybór Komisji Skrutacyjnej,

5)     przyjęcie porządku obrad,

6)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

7)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

8)     zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

·       Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

·       Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

EMC 2021_01_14 - Ogłoszenie WZAEMC 2021_01_14 - Uchwały WZA

" "