18.09.2017

Raport nr 25/2017

Zawarcie ugody sądowej przez Emitenta

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR), Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent informuje, że na rozprawie w dniu 18 września 2017 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 168/17, Emitent zawarł z Powiatem Lubińskim ugodę przed Sądem Okręgowym w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy (Ugoda) dotyczącą sporu na tle realizacji umowy sprzedaży udziałów z dnia 11 lutego 2014 roku (akt notarialny z dnia 11 lutego 2014 roku, Rep. A 1156/2014 sporządzony przez notariusza Radosława Stępniaka z Kancelarii Notarialnej w Lubinie) (Informacja Poufna).

W ramach Ugody Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Powiatu Lubińskiego kary umownej w kwocie 1.500.000,00  (jeden milion pięćset tysięcy złotych), na podstawie § 7 ust. 2 lit. „d” w związku z § 6 ust. 2 umowy sprzedaży udziałów z dnia 11 lutego 2014 roku (akt notarialny z dnia 11 lutego 2014 roku, Rep. A 1156/2014 sporządzony przez notariusza Radosława Stępniaka z Kancelarii Notarialnej w Lubinie).

Ponadto, Emitent zrzekł się roszczeń objętych pozwem o ustalenie, że Powiatowi Lubińskiemu nie przysługuje w stosunku do Emitenta wierzytelność o zapłatę kar umownych w kwocie 10.501.190,00 zł naliczonych na podstawie § 7 ust. 2 lit. c i d w zw. z § 6 ust. 2 Umowy.

O wystąpieniu przez Emitenta z powództwem o ustalenie nieistnienia wierzytelności przeciwko Powiatowi Lubińskiemu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2017 w dniu 18 maja 2017 r.