teleporady

Raport nr 25/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 lutego 2015 r. zawartych przez spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie.O umowach zawartych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2014, Emitent informował w raportach bieżących nr 19/2014 z 29.01.2014 r., 63/2014 z 02.07.2014 r., 89/2014 z 10.10.2014 r. oraz 105/2014 z 8.12.2014.W wyniku podpisania ww. aneksów zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 22 345 104,80 zł (zwiększenie o 101 297,48 zł). Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Zdrowie sp. z o.o. w Kwidzynie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 29 001 354,60 zł (zwiększenie o 102 546,28 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"