22.12.2021

Raport nr 24/2021

Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2021 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się" oraz informację o zgłoszonych sprzeciwach;

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad zostały poddane pod głosowanie i wszystkie zostały podjęte. Tym samym odstępuje się od wskazania:

1.       treści projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2021  roku wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", przeciw" i "wstrzymujących się";

2.       treści projektów uchwał, których podjęcie przewidziane było w porządku obrad, a które nie zostały poddane pod głosowanie podczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2021.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8  i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

EMC 2021_12_22 - Uchwały WZA