24.11.2020

Raport nr 23/2020

Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA (dalej: Spółka), informuje o wpłynięciu wniosku funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami Spółki reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, które na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawnioskowały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przedstawiły projekt uchwały.

W załączonym do niniejszego raportu pliku znajduje się skan wyżej wymienionego wniosku.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim