04.09.2019

Raport nr 23/2019

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 4 września 2019 roku, powołano w skład Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 4 września 2019 r. Pana Marcina Fakadeja, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Marcin Fakadej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wykonuje działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki pełniąc funkcje członka zarządu w innych spółkach należących do grupy kapitałowej Care Up B.V.: Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o. i Penta Hospitals Poland Sp. z o.o., natomiast nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej niż w/w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Marcin Fakadej uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji członka zarządu spółek konkurencyjnych: Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o. oraz Penta Hospitals Poland Sp. z o.o.,

Pan Marcin Fakadej jako Wiceprezes Zarządu Emitenta będzie odpowiadał za finanse.

Pan Marcin Fakadej (ur. 1982r.) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu gdzie ukończył Finanse i Bankowość w 2006r. oraz Stosunki Międzynarodowe w 2007r. Posiada 10-letnie doświadczenie jako Dyrektor Finansowy w przedsiębiorstwach: Dr.Max Polska, Procter & Gamble, Microtech International S.A., Innovation Technology Group S.A., CUBE.ITG. Jest współautorem strategii rozwoju firm opartej na wzroście wartości dla akcjonariuszy. Był odpowiedzialny za dynamiczny rozwój prowadzonych przedsiębiorstw, w tym dwa z nich zanotowały dziesięciokrotny wzrost przychodów w czasie gdy zajmował On stanowisko dyrektora finansowego.

Jego doświadczenie obejmuje IPO, budowę nowoczesnego Shared Service Center, ponad 60 transakcji M&A w tym największą o wartości 240 milionów złotych, a także pozyskanie finansowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Ponadto Pan Marcin Fakadej posiada doświadczenie jako członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych oraz jest wieloletnim Wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym, w trakcie przewodu doktorskiego poświęconego fuzjom i przejęciom.

Podstawa prawna:

§5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim