24.11.2022

Raport nr 22/2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (dalej: Spółka) niniejszym przedstawia sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach EMC Instytut Medyczny S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta o sprawozdaniu wydaną na podstawie art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz raportem biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego raportu.

21 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach 23_11_202221 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport (signed).T