04.09.2019

Raport nr 22/2019

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 4 września 2019 roku, powołano w skład Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 4 września 2019 r. Pana Dariusza Chowańca, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Dariusz Chowaniec, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wykonuje działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki pełniąc funkcje członka zarządu w innych spółkach należących do grupy kapitałowej Care Up B.V.: Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o., Art Medicum Sp. z o.o. i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny” Sp. z o.o., natomiast nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej niż w/w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Dariusz Chowaniec uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji członka zarządu spółek konkurencyjnych: Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o., Art Medicum Sp. z o.o. i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny” Sp. z o.o.

Pan Dariusz Chowaniec jako Wiceprezes Zarządu Emitenta będzie odpowiadał za inwestycje.

Pan Dariusz Chowaniec (ur.1976r.) posiada tytuł magistra inżyniera zarzadzania i marketingu uzyskany na Politechnice Łódzkiej. Jest menedżerem z 19 letnią praktyką w zarządzaniu sprzedażą i operacjami, zdobytą w firmach z listy największych przedsiębiorstw w Polsce, takich jak: Dr. Max, DOZ S.A., Fiat Chrysler czy Tesco. W swojej karierze zasiadał w zarządach ponad 100 spółek, w tym również z spółek udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w budowaniu i zarządzaniu wieloosobowymi zespołami sprzedaży, optymalizacji kosztów, utrzymywaniu relacji z kluczowymi interesariuszami firmy, oraz restrukturyzacji i integracji w procesach M&A.

W swojej działalności menedżerskiej był odpowiedzialny za przygotowanie strategii rozwoju firmy, zarządzanie biznesem oraz opracowywanie planów akwizycji, restrukturyzacji oraz integracji przejmowanych placówek.

Podstawa prawna:

§5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim