14.08.2017

Raport nr 22/2017

Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za 1 kwartał 2017 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na skutek korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. i jej spółek zależnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz korekty jednostkowego sprawozdania finansowym EMC Instytut Medyczny S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, o czym Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Emitent lub Spółka) poinformował raportem bieżącym nr 21/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku, w celu zapewnienia porównywalności danych za poprzednie okresy kwartalne bieżącego roku obrotowego tj. roku 2017, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanowił dokonać korekty:

1. skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. i jej spółek zależnych (razem „Grupa”) za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

2. jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku

Przedmiotowa korekta spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w kwartalnym skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy, kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy oraz bilansie i rachunku zysków i strat Spółki za 1 kwartał 2017 roku.

Załącznik

1. Skorygowane dane finansowe Grupy i Spółki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017

EMC_raport bieżący_1Q2017_załącznik