teleporady

Raport nr 22/2015

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 16 lutego 2015 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie (Oddział Funduszu), dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie udzielane są przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta. O umowach zawartych przez EMC Piaseczno sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym (2015) Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2015 z 9.02.2015 oraz 19/2015 z 11.02.2015.W wyniku podpisania wyżej wymienionej umowy wartość największej umowy nie uległa zmianie.W wyniku podpisania wyżej wymienionej umowy łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wynosi 20 474 024,26 zł (wzrost o 380 565,26 zł).Kryterium uznania umowy za znaczącą:Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"