24.11.2022

Raport nr 21/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 22 grudnia 2022 r.

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe

 
 

Treść raportu:          

 

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 22 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.     wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.     stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.     wybór Komisji Skrutacyjnej,

5.     przyjęcie porządku obrad,

6.     rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.,

7.     zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

·       Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

·       Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

EMC 2022_12_22 - Uchwały NWZAEMC 2022_12_22 - Ogłoszenie NWZA sprawozdanie o wynagrodzeniach21 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach 23_11_202221 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport (signed).T