14.08.2019

Raport nr 21/2019

Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych – rozpoczęcie negocjacji w sprawie połączenia

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA („Spółka”) informuje, że w wyniku przeglądu opcji strategicznych, o którym to przeglądzie Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2018 z dnia 25 września 2018 r., w dniu 14 sierpnia 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzje o rozpoczęciu negocjacji  z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. – podmiotem zależnym od CareUp B.V. – głównego akcjonariusza Spółki, dotyczących połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej).

Przewiduje się, że połączenie przyniesie korzyści w postaci wzmocnienia kapitałowego Spółki, poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku i efektów synergii. Zidentyfikowana opcja będzie przedmiotem dalszych analiz i negocjacji. W przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji, Zarząd opracuje i przedstawi akcjonariuszom Spółki parametry rozważanego połączenia. Stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, decyzja o ich realizacji należeć będzie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Niezależnie od powyższego, Spółka kontynuuje przegląd opcji strategicznych w zakresie wzmocnienia sytuacji finansowej Spółki celem jej dalszego rozwoju. W przypadku zidentyfikowania innych opcji strategicznych, Spółka nie wyklucza możliwości realizowania kilku z nich i Spółka będzie informowała o kolejnych etapach przeglądu opcji strategicznych zgodnie z wymogami prawa.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – art. 17 ust. 1.